Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Babki, gm. Gołdap, budowa sieci kanalizacyjnej dla miejsc. Pogorzel wraz ze zrz. ścieków kolekt. tłocznym dla miejsc. Babki, gm. Gołdap oraz bud. sieci wod. Jeziorki Wielkie Siedlisko,gm. Gołdap

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Babki, gmina Gołdap, budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pogorzel wraz ze zrzutem ścieków kolektorem tłocznym dla miejscowości Babki, gm. Gołdap oraz budowa sieci wodociągowej Jeziorki Wielkie - Siedlisko, gm. Gołdap

UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym i podpisem osobistym oraz przesyła za pomocą https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm

odnośniki do strony e-zamówienia:
 
odnośnik do dokumentacji:
 
Tags:
Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
12/01/2023
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
18/01/2023
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
06/03/2023